Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 767 341
G.2 358 750 889 157
G.3 031 338 913 587 529 448
KK 054 512 643 489 322 597 362 161
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 767, 341 52 1.000.000
G.2 358, 750, 889, 157 85 350.000
G.3 031, 338, 913, 587, 529, 448 145 210.000
G.KK 054, 512, 643, 489, 322, 597, 362, 161 186 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 15 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 65 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 369 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4440 40.000

XS Max 3D thứ 6, 25/11/2022

G.1 680 723
G.2 873 865 399 678
G.3 502 241 293 250 614 038
KK 344 045 698 393 732 197 335 456
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 680, 723 35 1.000.000
G.2 873, 865, 399, 678 70 350.000
G.3 502, 241, 293, 250, 614, 038 93 210.000
G.KK 344, 045, 698, 393, 732, 197, 335, 456 122 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 439 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3188 40.000

XS Max 3D thứ 4, 23/11/2022

G.1 135 326
G.2 086 336 704 428
G.3 335 506 775 220 302 939
KK 479 187 383 563 634 933 002 185
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 135, 326 83 1.000.000
G.2 086, 336, 704, 428 49 350.000
G.3 335, 506, 775, 220, 302, 939 101 210.000
G.KK 479, 187, 383, 563, 634, 933, 002, 185 111 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 428 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3193 40.000

XS Max 3D thứ 2, 21/11/2022

G.1 699 477
G.2 785 528 031 637
G.3 881 894 929 865 181 107
KK 086 551 627 992 459 607 008 737
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 699, 477 39 1.000.000
G.2 785, 528, 031, 637 62 350.000
G.3 881, 894, 929, 865, 181, 107 78 210.000
G.KK 086, 551, 627, 992, 459, 607, 008, 737 116 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 17 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 493 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4023 40.000

XS Max 3D thứ 6, 18/11/2022

G.1 279 608
G.2 693 408 561 620
G.3 407 793 456 197 165 853
KK 607 247 966 260 643 243 805 024
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 279, 608 43 1.000.000
G.2 693, 408, 561, 620 45 350.000
G.3 407, 793, 456, 197, 165, 853 111 210.000
G.KK 607, 247, 966, 260, 643, 243, 805, 024 139 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 389 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3090 40.000

XS Max 3D thứ 4, 16/11/2022

G.1 242 785
G.2 099 546 473 496
G.3 994 310 080 328 132 604
KK 655 914 002 610 412 058 389 917
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 242, 785 38 1.000.000
G.2 099, 546, 473, 496 54 350.000
G.3 994, 310, 080, 328, 132, 604 249 210.000
G.KK 655, 914, 002, 610, 412, 058, 389, 917 117 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 402 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3174 40.000

XS Max 3D thứ 2, 14/11/2022

G.1 907 660
G.2 318 257 129 657
G.3 127 194 965 558 084 451
KK 329 055 041 173 044 980 851 046
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 907, 660 26 1.000.000
G.2 318, 257, 129, 657 82 350.000
G.3 127, 194, 965, 558, 084, 451 110 210.000
G.KK 329, 055, 041, 173, 044, 980, 851, 046 142 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 10 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 341 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4244 40.000

XS Max 3D thứ 6, 11/11/2022

G.1 343 039
G.2 549 795 410 480
G.3 866 014 914 596 911 004
KK 663 599 437 343 208 015 821 822
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 343, 039 25 1.000.000
G.2 549, 795, 410, 480 39 350.000
G.3 866, 014, 914, 596, 911, 004 114 210.000
G.KK 663, 599, 437, 343, 208, 015, 821, 822 93 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 370 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2825 40.000

XS Max 3D thứ 4, 09/11/2022

G.1 808 053
G.2 085 830 790 065
G.3 065 529 130 372 783 916
KK 265 591 239 564 594 224 977 906
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 808, 053 26 1.000.000
G.2 085, 830, 790, 065 41 350.000
G.3 065, 529, 130, 372, 783, 916 117 210.000
G.KK 265, 591, 239, 564, 594, 224, 977, 906 165 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 334 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3271 40.000

XS Max 3D thứ 2, 07/11/2022

G.1 518 503
G.2 951 270 793 844
G.3 137 832 349 468 703 488
KK 391 272 529 608 095 856 219 061
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 518, 503 33 1.000.000
G.2 951, 270, 793, 844 59 350.000
G.3 137, 832, 349, 468, 703, 488 143 210.000
G.KK 391, 272, 529, 608, 095, 856, 219, 061 253 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 478 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4562 40.000
1 2 3 4 ... 56 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.